QUẢN LÝ ĐỘ KIỀM HIỆU QUẢ TRONG AO TÔM

Độ kiềm trong ao nuôi tôm chỉ khả năng trung hòa axit của nước, thể hiện tổng số các ion có tính bazơ trong như bicarbonat và hydroxit.

Hình:  Mối quan hệ giữa độ kiềm và pH trong ao nuôi

 

    Kiềm có tính chất là hệ đệm của pH và cung cấp CO2 cho sự quang hợp của  tảo và các thực vật trong nước. Trong quá trình quang hợp tảo có khả năng lấy CO2 từ bicarbonate (HCO3-) và giải phóng CO32- làm cho pH nước tăng đột ngột nếu mật độ tảo cao. Khi trời mưa, nước mưa thường có tính axit làm giảm pH của nước ao nuôi. Nhưng khi nước có độ kiềm cao thì pH của nước ít bị biến động. Độ kiềm tổng có được đo bằng đơn vị mg CaCO3/L

   Độ kiềm tối ưu nằm trong khoảng 120-180 mg CaCO3/L đối với tôm thẻ chân trắng và từ 80-120 mg CaCO3/L đối với tôm sú. Cần kiểm tra độ kiềm 3-4 ngày/lần hoặc sau cơn mưa lớn. Cần kiểm tra pH trước khi nâng kiềm, pH đạt từ 7,8 – 8,1 mới tiến hành nâng kiềm.

Nguyên nhân làm ao nuôi có độ kiềm thấp và cách xử lý tương ứng

- Do ốc, vẹm, hến, nhuyễn thể 2 mảnh phát triển trong ao:

   Diệt ốc, hến, vẹm,..: bắt thủ công hoặc dùng SEAWEED 1,5 – 2 L/ 1000 m3. Sau khi diệt ốc, cần tăng cường kiềm bằng cách bón vôi Dolomite 15 – 20 kg/1000 m3 hoặc dùng soda NaHCO3 15 – 20 kg/1000 m3 kết hợp NOVA-KHOÁNG TẠT, sử dụng ban đêm, có thể chia làm nhiều lần để tăng kiềm từ từ mỗi đợt cách nhau 1-3h để hạn chế gây sốc cho tôm.

 

     

 

Lưu ý: sau khi diệt ốc, tôm có thể bị phân trắng do ăn phải tảo tàn, xác ốc. Để ngừa tôm bị phân trắng sau khi diệt ốc cần cho ăn kết hợp vi sinh đường ruột 
NOVA-BACCI 5g/kg thức ăn + NOVA-CALPHOS 5 ml/kg thức ăn.

 

    

- Nguồn nước cấp có độ mặn thấp, độ kiềm thấp, đất nhiễm phèn:  vùng nuôi có độ mặn thấp hơn 5‰ thường có độ kiềm thấp (20 – 60 mg CaCO3/L), khiến cho pH biến động lớn hoặc không đáp ứng được nhu cầu về khoáng của tôm nuôi, cần khử phèn bằng NOVA-NTC 4L/1000 m3 trước khi nâng kiềm, rải vôi trên bờ trước và sau mưa.  Tăng kiềm bằng cách bón vôi Dolomite 15-20 kg/1000 m3 hoặc dùng soda NaHCO3 15 – 20 kg/1000 m3 kết hợp NOVA-KHOÁNG TẠT

“PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM”

Các tin khác